مدنيات
תכנית הלימודים (הלימה) תשע"ה לפי תוכנית הלימודים תשע"א

share 
 

תכנית הלימודים באזרחות משותפת למערכת החינוך על מגזריה: החינוך היהודי הכללי והדתי, החינוך הערבי והחינוך הדרוזי. התכנית מבוססת הן על הדגשת המשותף לכל מרכיבי החברה הישראלית והן על ההכרה בייחודן של הקבוצות החברתיות השונות.

בתכנית הלימודים המותאמת שני מרכיבים; נושאי ליבה ואשכולות בחירה להיבחנות משותפת ונושאים צבועים בירוק המאפשרים הרחבה והעמקה על פי שיקולי הדעת של המורים ובהתאם למאפייני בית הספר.

ההערכה הבית ספרית באזרחות היא מטלת הביצוע. ניתן לבנות מטלת ביצוע על כל אחד מהנושאים בתוכנית הלימודים. מטלת הביצוע מבוססת על יסודות המקצוע ולכן ניתן להוביל כתיבת מטלה החל מאמצע השנה הראשונה להוראת אזרחות לבגרות. על מנת לאפשר בחירה רחבה, מוצעות לבתי הספר מגוון חלופות למטלה ולכל אחת מחוון משלה. 

המלצת הפיקוח היא ללמד אזרחות לבחינת הבגרות החיצונית ולמטלת הביצוע בכיתות י"א – י"ב, ובכתה י' לשלב אחת מיחידות ההשכלה הכללית באזרחות.

שיקולי הדעת שהובילו אותנו בבואנו לערוך את תכנית הלימודים:

שמירה על העקרונות המנחים ומטרות הוראת המקצוע של התוכנית המעודכנת, אשר בסופה נכתב כי מימוש המטרות הנ"ל הוא חינוך פוליטי לאזרחות טובה ולמעורבות מושכלת בחיים הציבוריים במדינה יהודית ודמוקרטית.


שמירה על  הנושאים המרכזיים- נושאי הליבה- שהופיעו עד כה כנושאי חובה לכל התלמידים בהיקף של שתי יחידות (שאלון 34114). בחירת הנושאים מחזקת ליבה אזרחית משותפת במדינה יהודית ודמוקרטית, ומשקפת את הדיאלוג בין הזהויות השונות המתקיימות בחברה הישראלית, ואת החתירה לבסס ולחזק תרבות פוליטית דמוקרטית המכילה את הזהויות כולן.


יצירת משקל מתאים לכל אחת מחטיבות הידע הקיימות בתוכנית הליבה. משקלה של כל חטיבת ידע מפורט בתוכנית הלימודים המותאמת. הקצאת שעות ההוראה לנושאים השונים בתוך חטיבות הידע מאפשרת גמישות ושיקול דעת למורה באופן הוראת הנושאים השונים.


יצירת חמישה אשכולות לבחירה והעמקה. אשכולות אלה מחליפים את שני האשכולות שהיו קיימים בשנים האחרונות. בכך התוכנית מרחיבה את מעגל הנושאים להבחנות מהם יכול המורה לבחור את המתאימים לו ולתלמידיו. המורה חייב/ת ללמד לפחות אחד מאשכולות אלו על פי בחירתו/בחירתה ולתלמיד תינתן בבחינת הבגרות שאלת חובה אחת לבחירה מבין חמש: העולם היהודי, מפלגות ובחירות, רשויות מקומיות, תקשורת, השתתפות אזרחים וביקורת על השלטון. אשכולות הבחירה באים לידי ביטוי בחלק ב' של הבחינה החיצונית ולא בחלק ג' כבעבר. פירוט נושאי החובה בכל אשכול מופיע במסמך התוכנית המותאמת.


מקצוע האזרחות הוא מקצוע דינמי העוסק באקטואליה. לצד רכיבים קבועים יחסית דוגמת מבנה וערכי היסוד של המשטר בישראל, רכיבים רבים הקשורים למציאות החברתית הפוליטית התוססת הם דינמיים במידה רבה. הלמידה וההיבחנות במקצוע האזרחות מחייבות היכרות עם נושאים אקטואליים. ההמלצה היא ללמד את הנושאים השונים תוך מתן דוגמאות אקטואליות, דיונים בדילמות והצגת מגוון דעות סביב סוגיות שנויות במחלוקת תוך יישום מושגים מתחום האזרחות. עם תום הטמעת התוכנית המלאה יישאר הצורך בעדכון חומרי לימוד מעת לעת, וביצירת נושאים מתחלפים.


ניתן להרחיב את לימודי האזרחות ל-5 יח"ל (הגבר) לימודי ההגבר כוללים הוראה של שניים מתוך שלושה נושאי בחירה נוספים  והערכה חלופית בית ספרית של יחידת מיזם. נושאי יחידות הבחירה מהווים הרחבה והעמקה של סוגיות שנידונו בהקשר לנושאי החובה. שלושת  נושאי הבחירה הם: דת, חברה ומדינה; הערבים והדרוזים  אזרחי ישראל;  מדיניות כלכלית-חברתית. 
 

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לצוות המדריכים להוראת האזרחות או למפמ"ר גב' יעל גוראון. 

 

תכנית הלימודים המותאמת (הלימה) בשפה העברית 

תכנית הלימודים באזרחות בשפה הערבית

למועד חורף תשע"ח

כלי העזר בעברית

כלי העזר בערבית

מחוון המושגים - עברית

למועד קיץ תשע"ח

כלי העזר בעברית

כלי העזר בערבית

מחוון המושגים בעברית pdf

מחוון המושגים בעברית word

הנחיות בנושא שאלת עמדה

למועד חורף תשע"ט

כלי העזר בעברית

כלי עזר בערבית חורף תשע"ט

מחוון המושגים - עברית pdf

מחוון המושגים - עברית word

מחוון בערבית  

ציון המושגים מהמחוון עם הפניות לעמודים בספרי הלימוד המאושרים להוראה בחטיבה העליונה

 

מחוון המושגים ומספרי העמודים בספר להיות אזרחים בישראל- תל

 

מחוון המושגים ומספרי העמודים בספר ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית- שחר

מחוון והעמודים בספר משטר ופוליטיקה בישראל-דיסקין

Comments